Partijen komen overeen dat het tijdelijk in bezit houden van de Zending door FedEx ingevolge de instructies van de Geadresseerde, zoals bijvoorbeeld het veranderen van de aflevertijd, zullen worden beschouwd als deel uitmakend van het transportcontract.
Deze diensten kunnen door FedEx van tijd tot tijd worden gewijzigd.
Dit kan er toe leiden dat een wat is de beste site voor casual seks Zending op een volgende route of vlucht moet gezet worden om deze duidelijke splitsing te handhaven.
Een verdrag van de Verenigde Naties zou een fantastische reddingsboei betekenen voor het leven in zee.Zie ons Cookiebeleid voor instellingen en meer informatie over cookies.De Geld-terug-garantie voor Zendingen bestemd voor het uitgebreide bereik van FedEx diensten is enkel van toepassing op het gedeelte van het vervoer dat door FedEx zelf verzorgd wordt.De tarieven van dergelijke extra Kosten zijn verkrijgbaar op aanvraag en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door FedEx worden aangepast.De beschikbare afleveringsopties voor B2C Zendingen zijn onderworpen aan tijds-, geografische en andere beperkingen en kunnen op elk ogenblik beste vriend armbanden set van 5 gewijzigd worden door FedEx zonder voorafgaande kennisgeving.Onder Aangegeven Waarde voor Vervoer wordt verstaan de waarde, desgevallend, aangegeven door de Afzender op de (Lucht) Vrachtbrief, die het maximum bedrag vormt van FedEx aansprakelijkheid in verband met de Zending van een Collo.14.4 Zendingen naar hotels, klinieken, overheidsgebouwen of installaties, universiteitsterreinen of andere instellingen die beschikken over een postkamer of een centrale ontvangstruimte kunnen afgegeven worden in de postkamer of de centrale ontvangstruimte, tenzij anders gemachtigd en toegestaan door FedEx voor de verzending.18.4 Zendingen welke de volgende artikelen van buitengewone waarde bevatten hebben een maximale Aangegeven Waarde voor Vervoer van.000 per Collo of US 9,07 per US pond, al naargelang wat het grootste. .4.1 Onverminderd het recht dat FedEx zich voorbehoudt om voorafgaande betaling van enige Kosten te eisen zoals bepaald in de Voorwaarden, moeten facturen voor onbetaalde Kosten, zonder korting, binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald worden.14.10 Voor B2C Zendingen, biedt FedEx de mogelijkheid om deze te leveren op geselecteerde plaatsen in overeenstemming met aanvullende instructies ontvangen van de Geadresseerde.Dergelijke keuzemogelijkheden bestaan echter gezondheid de gezondheid van de lokale seksuele slechts voor specifieke bestemmingen.Voor automatische beveiligingsupdates is een internetverbinding vereist.12.3 FedEx mag in sommige gevallen naar eigen goeddunken de opdracht aanvaarden van de Ontvanger om een andere inklaringsagent aan te duiden dan FedEx of dan de inklaringsagent aangeduid door de Afzender.De Geld-terug-garantie (zie artikel 17) is niet van toepassing op B2C Zendingen waarvoor de Geadresseerde aanvullende afleveringsinstructies heeft gegeven in overeenstemming met deze bepaling.Door te klikken op Ik ga akkoord op deze banner, of door onze site te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies.Slechts én vordering kan met betrekking tot een Zending worden ingesteld. .
"B2C Zendingen" betekent Zendingen ingevolge een handelstransactie tussen een Verzender-handelaar (een (natuurlijke of rechts-) persoon, handelend binnen zijn beroepswerkzaamheden) en een Geadresseerde-consument (een natuurlijke persoon, handelend buiten zijn beroepswerkzaamheden).


[L_RANDNUM-10-999]