stoute datum verzending

De leden van de no strings seks app voor iphone CDA-fractie hadden met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten door bestuursorganen.
Daar is op het eerste gezicht ook wel aanleiding toe.
Er is dan ook geen sprake van een afwijking van of inbreuk op de systematiek van de wet.
In reactie op een vraag van de leden van de CDA-fractie, merkt de regering op, dat zij zeker niet lichtzinnig denkt over de oplegging van verplichtingen aan gratis lokale flirt sites bestuursorganen.Ik dank de minister en de regeringscommissaris voor de gegeven antwoorden.Deze leden constateren dat een groot aantal instanties gevraagd is te reageren op het voorontwerp van deze wet.In het juridiseringsrapport van de commissie-VanKemenade wordt gezegd: niet alleen dient de aanwezige juridische deskundigheid en vaardigheid waar nodig te worden versterkt.Zijn daarmee top 3 datingsites uitsluitend situaties bedoeld waarin een aanwijzingsbevoegdheid bestaat?De toepassing van artikel VI zal veel moeten helpen corrigeren van wat niet in een echt uitgekristalliseerde regeling is neergelegd.Aan de andere kant vraag ik mij als gemeenteman af, of gemeenten daarvoor geen voorzieningen zullen treffen.Laat dat toch aan mij over.Zij stelden weliswaar voorop dat een goede behandeling van klachten tot de normale taak van ieder bestuursorgaan behoort, maar vroegen zich af of dit in de wet moet worden geregeld.Bij de totstandbrenging van de eerste en tweede tranche van de AWB is stilgestaan bij het leereffect van de bezwaarschriftenprocedure.De regering merkt op dat, anders dan deze leden veronderstellen, dit wetsvoorstel geen gevolgen heeft voor de organisatie van de Tweede Kamer, in casude Commissie voor de Verzoekschriften.Begrijp ik het goed dat regelingen naast elkaar kunnen blijven bestaan als zij goed op elkaar afgestemd worden?Ook dit wetsvoorstel is daartoe beperkt.Kan dat trouwens wel, volstaan met de AWB-regeling?Men wil er iets over te weten komen.Voorlopig verslag De leden van de vaste commissie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, hadden de eer onderstaand voorlopig verslag uit te brengen.In de toelichting op artikel 9:2 wordt gesteld dat verzekerd dient te zijn dat er voldoende gelegenheid is om klachten in te dienen, hetgeen bijvoorbeeld ook eisen kan stellen aan de telefonische bereikbaarheid.Wat dat betreft zijn wij het niet met elkaar oneens over het instrument op zichzelf.Ik dank de regeringscommissaris voor zijn opmerking over de systematiek van de AWB.
Er zijn dus nogal wat vragen over dit hoofdstuk, met alle sympathie voor en instemming met de bedoelingen erachter.
Deze publiciteit blijft echter beperkt tot het moment van invoering.
[L_RANDNUM-10-999]